Skip to main content

Privacyverklaring

Inleiding
Gouweloos Techniek (hierna: “wij” of “Gouweloos”) verwerkt persoonsgegevens van prospects, Gouweloos Techniek (hierna: “wij” of “Gouweloos”) verwerkt persoonsgegevens van prospects, leveranciers, klanten en andere organisaties en contactpersonen. Wij doen dit om onze relaties en andere contactpersonen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact
opnemen via admi@gouweloos.nl of 010 461 25 25.


Wie zijn wij?
Wij zijn Gouweloos Techniek: een dienstverlener in de installatiebranche. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze
verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn gevestigd aan de Korte Kleiweg 40 (3045 RC), in Rotterdam. 


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende gegevens:
Bedrijfsnaam, bezoek-, website-, factuur- en postadres, fax- en telefoonnummer, KvK- en vestigingsnummer, algemeen emailadres. 
Van organisaties met wie wij samenwerken zijn van een of meer medewerkers in onze administratie opgenomen: voornaam, roepnaam, tussenvoegsel en achternaam, functie, geslacht (om je met “meneer” of “mevrouw” aan te spreken), titel(s), zakelijke telefoonnummers (mobiel en/of doorkiesnummer) en emailadres. 

Indien medewerkers van organisaties werkzaamheden voor ons verrichten en/of er is een “verklaring omtrent gedrag” aangevraagd, dan zijn ook de volgende gegevens verwerkt. Aard dienstverband, achternaam (geboortenaam), voornamen (voluit), privételefoonnummer, privé e-mailadres, geboortedatum, geboorteland, geboorte- en woonplaats en identiteitsbewijs.


Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht, de wet ketenaansprakelijkheid en identificatieplicht te voldoen. Ook kan het bijvoorbeeld zijn dat we de gegevens verwerken om werkzaamheden voor u te verrichten en gericht en correct met u te corresponderen en te communiceren.


Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via admi@gouweloos.nl of
010 461 25 25.


Informatie en inzage: 
Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de
  privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag.
  Een klacht indienen bij de AP? Gebruik deze link: https://bit.ly/2xrf0kw. Je kunt de AP ook een tip geven. Gebruik dan deze link: https://bit.ly/2ehjL64.


Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.


Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en voor het uitvoeren van een overeenkomst. 


Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze diensten schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij
werken bijvoorbeeld samen met ICT dienstverlener, een cloud omgeving, hoofdaannemers en diverse opdrachtgevers. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Gouweloos.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.


Links
Op de website van Gouweloos is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie raadplegen.

Opgesteld te Rotterdam, d.d. 10 april 2018
Gewijzigd d.d. 29 mei 2018